Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 肠道病毒专题 (2015–2016)
at :2017/8/2 10:38:01    

Endnote文件,请点击下载


1. Human enteric viruses - potential indicators for enhanced monitoring of recreational water quality
Erin Allmann Updyke, Zi Wang, Si Sun, Christina Connell, Marek Kirs, Mayee Wong, Yuanan Lu
Virol Sin, 2015, 30(5): 344-353
doi: 10.1007/s12250-015-3644-x

2. Improved plasmid-based recovery of coxsackievirus A16 infectious clone driven by human RNA polymerase I promoter
Xiaoli Wang, Chaoyun Shen, Tan Chen, Ke Lan, Zhong Huang, Yunfang Zhang, Qingwei Liu
Virol Sin, 2016, 31(4): 339-341
doi: 10.1007/s12250-016-3716-6


3. The long non-coding RNA expression profile of Coxsackievirus A16 infected RD cells identified by RNA-seq
Yingying Shi, Huilin Tu, Xiong Chen, Yingying Zhang, Liujun Chen, Zhongchun Liu, Jiqun Sheng, Song Han, Jun Yin, Biwen Peng, Xiaohua He, Wanhong Liu
Virol Sin, 2016, 31(2): 131-141
doi: 10.1007/s12250-015-3693-1

 

4. Construction and characterization of infectious cDNA clones of enterovirus 71 (EV71)
Ying-wei Ma, Shu-bin Hao, Le-le Sun, Jing Li, Qiao Qiao, Feng Gao, Li Zhao, Xue-jie Yu, Zhi-yu Wang, Hong-ling Wen
Virol Sin, 2015, 30(4): 305-308
doi:10.1007/s12250-015-3614-3

5. Development and characterization of a clinical strain of Coxsackievirus A16 and an eGFP infectious clone
Chenglin Deng, Xiaodan Li, Siqing Liu, Linlin Xu, Hanqing Ye, Cheng-Feng Qin, Bo Zhang
Virol Sin, 2015, 30(4): 269-276
doi:10.1007/s12250-015-3610-7

6. Monoclonal neutralizing antibodies against EV71 screened from mice immunized with yeast-produced virus-like particles
Tao Lin, Lingzhi Xianyu, Songya Lyu
Virol Sin, 2015, 30(3):208-213
doi:10.1007/s12250-015-3573-8


7. EV71 infection correlates with viral IgG preexisting at pharyngolaryngeal mucosa in children
Jingchang Xue, Yaoming Li, Xiaoyi Xu, Jie Yu, Hu Yan, Huimin Yan
Virol Sin, 2015, 30(2): 146-152
doi:10.1007/s12250-014-3555-2

 

8. RNA chaperones encoded by RNA viruses
Jie Yang, Hongjie Xia, Qi Qian, Xi Zhou
Virol Sin, 2015, 30(6): 401-409
doi:10.1007/s12250-015-3676-2

9. Rotavirus VP7 epitope chimeric proteins elicit cross-immunoreactivity in guinea pigs
Bingxin Zhao, Xiaoxia Pan, Yumei Teng, Wenyue Xia, Jing Wang, Yuling Wen, Yuanding Chen
Virol Sin, 2015, 30(5): 363-370
doi:10.1007/s12250-015-3620-510. Outbreak of human astrovirus 1 lineage 1d in a childcare center in China
Meiling Hou, Xuexue Liang, Liqian Tan, Pengfei Liu, Wei Zhao
Virol Sin, 2016, 31(3): 258-261
doi:10.1007/s12250-015-3701-5

 
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved