Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 疫苗和抗病毒专题 (2015–2016)
at :2017/8/2 13:04:47    

Endnote文件,请点击下载


1. Monoclonal antibody-based serological methods for detecting Citrus tristeza virus in citrus groves
Zhen Liu, Zhe Chen, Jian Hong, Xuefeng Wang, Changyong Zhou, Xueping Zhou, Jianxiang Wu
Virol Sin, 2016, 31(4): 324-330
doi: 10.1007/s12250-016-3718-4

2. Recent advances in synthetic carbohydrate-based human immunodeficiency virus vaccines
Zhenyuan Wang, Chunjun Qin, Jing Hu, Xiaoqiang Guo, Jian Yin
Virol Sin, 2016, 31(2): 110-117
doi: 10.1007/s12250-015-3691-3
 
3. Recombinant Newcastle disease virus expressing African swine fever virus protein 72 is safe and immunogenic in mice
Xinxin Chen, Jifei Yang, Yanhong Ji, Edward Okoth, Bin Liu, Xiaoyang Li, Hong Yin, Qiyun Zhu
Virol Sin, 2016, 31(2): 150-159
doi: 10.1007/s12250-015-3692-2
 
4. Immunogenicity of multi-epitope-based vaccine candidates administered with the adjuvant Gp96 against rabies
Yange Niu, Ye Liu, Limin Yang, Hongren Qu, Jingyi Zhao, Rongliang Hu, Jing Li, Wenjun Liu
Virol Sin, 2016, 31(2): 168-175
doi: 10.1007/s12250-016-3734-4

 
5. N-terminal residues of an HIV-1 gp41 membrane-proximal external region antigen influence broadly neutralizing 2F5-like antibodies
Dezhi Li, Jie Liu, Li Zhang, Tianshu Xu, Junheng Chen, Liping Wang, Qi Zhao
Virol Sin, 2015 30(6): 449-456
doi:10.1007/s12250-015-3664-6

 
6. The preventive effect of vaccine prophylaxis on severe respiratory syncytial virus infection: A meta-analysis
Tongna Zhu, Chuanlong Zhang, Li Yu, Jingxian Chen, Huan Qiu, Weiwei Lyu, Shenghai Huang
Virol Sin, 2015, 30(5): 371-378
doi: 10.1007/s12250-015-3630-3

 
7. Rotavirus VP7 epitope chimeric proteins elicit cross-immunoreactivity in guinea pigs
Bingxin Zhao, Xiaoxia Pan, Yumei Teng, Wenyue Xia, Jing Wang, Yuling Wen, Yuanding Chen
Virol Sin, 2015, 30(5): 363-370
doi: 10.1007/s12250-015-3620-5


 

8. mTOR regulates TLR-induced c-fos and Th1 responses to HBV and HCV vaccines
Li He, Aiping Zang, Min Du, Dapeng Ma, Chuanping Yuan, Chun Zhou, Jing Mu, Huanjing Shi, Dapeng Li, Xulin Huang, Qiang Deng, Jianhua Xiao, Huimin Yan, Lijian Hui, Ke Lan, Sidong Xiong, Xiaoxia Li, Zhong Huang, Hui Xiao
Virol Sin, 2015, 30(3): 174-189
doi: 10.1007/s12250-015-3606-3

 
9. Monoclonal neutralizing antibodies against EV71 screened from mice immunized with yeast-produced virus-like particles
Tao Lin, Lingzhi Xianyu, Songya Lyu
Virol Sin, 2015, 30(3): 208-213
doi: 10.1007/s12250-015-3573-8
 
 
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved