Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 流感及呼吸道病毒专题 (2016-2017)
at :2018/6/20 15:46:47    
1. Influenza A virus-induced downregulation of miR-26a contributes to reduced IFN alpha/beta production  
Shijuan Gao, Jiandong Li, Liping Song, Jiaoxiang Wu, Wenlin Huang      
Virol Sin, 2017, 32(4):261-270,
doi:10.1007/s12250-017-4004-9

 
 
2. 
Avian influenza virus directly infects human natural killer cells and inhibits cell activity
Huawei Mao, Yinping Liu, Sin Fun Sia, JS Malik Peiris, Yu-Lung Lau, Wenwei Tu    
Virol Sin, 2017, 32(2):122-129,
doi:10.1007/s12250-016-3918-y
 
 
3. Human rhinovirus C infection is associated with asthma in children determined by xTAG respiratory viral panel FAST
Dongmei Chen, Qinwei Song, Runan Zhu, Yuan Qian, Yu Sun, Jie Deng, Fang Wang, Yaxin Ding, Run Tian, Chuanhe Liu, Wenjing Zhu, Linqing Zhao   
Virol Sin, 2017, 32(2):171-174,
doi:10.1007/s12250-016-3935-x
 
4. 
Detection and pathogenesis of a novel swine H3N2 influenza virus containing three genes from the 2009 pandemic H1N1 influenza viruses in Korea in 2015                     
Tran Bac Le, In Hong Lee, Byung Jun Kim, Hyun Soo Kim, Sang Heui Seo
Virol Sin, 2016, 31(6):513-516,
doi:10.1007/s12250-016-3848-8
 
 
5. Large discrepancy between the two-way rNHT distances in hemagglutinin-inhibition assay
Yousong Peng, Dayan Wang, Yuelong Shu, Taijiao Jiang         
Virol Sin, 2016, 31(5): 441-443,

doi:10.1007/s12250-016-3802-9

 
6. A quantitative RT-PCR assay for rapid detection of Eurasian-lineage H10 subtype influenza A virus
Hailiang Sun, Jian-Li Xue, Elizabeth Bailey, Yifei Xu, Guoliang Hu, John Baroch, Yi Zhang, Lanny Pace, Thomas J DeLiberto, Xiu-Feng Wan           
Virol Sin, 2016, 31(5):444-447,
doi:10.1007/s12250-016-3826-1

 

7. Pitfalls of restriction enzyme analysis in identifying, characterizing, typing, and naming viral pathogens in the era of whole genome data, as illustrated by HAdV type 55        
Qiwei Zhang, Shoaleh Dehghan, Donald Seto         
Virol Sin, 2016, 31(5):448-453,
doi:10.1007/s12250-016-3862-x
 
8. 
Highly pathogenic avian influenza H5N1 Clade 2.3.2.1c virus in migratory birds, 2014-2015
Yuhai Bi, Jianjun Chen, Zhenjie Zhang, Mingxin Li, Tianlong Cai, Kirill Sharshov, Ivan Susloparov, Alexander Shestopalov, Gary Wong, Yubang He, Zhi Xing, Jianqing Sun, Di Liu, Yingxia Liu, Lei Liu, Wenjun Liu, Fumin Lei, Weifeng Shi, George F. Gao   
Virol Sin, 2016, 31(4):300-305,
doi:10.1007/s12250-016-3750-4
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved