Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 艾滋病毒专题 (2016-2017)
at :2018/6/21 10:24:38    
1. In vitro inhibition of HIV-1 replication in autologous CD4(+) T cells indicates viral containment by multifactorial mechanisms  
Ting Tu, Jianbo Zhan, Danlei Mou, Wei Li, Bin Su, Tong Zhang, Tao Li, Ning Li, Hao Wu, Cong Jin, Huabiao Chen
Virol Sin, 2017, 32 (6): 485-494,
doi:10.1007/s12250-017-3992-9
 
 
2. Drug resistance mutation profiles of the drug-naïve and first-line regimen-treated HIV-1-infected population of Suzhou, China        
Tingting Li, Feng Qian, Ting Yuan, Weilu Xu, Li Zhu, Jinlong Huang, Haiyan Wang, Yueping Zhu, Yinling Wang, Xiaohong Li, Saihong Gu, Zhuqing Tan, Hui Chen, Xiangrong Luo, Wei Zhu, Wenjuan Lu, Ping Xu, Ming Li, Yuying Chen, Yong Gao, Rongge Yang, Chuanwu Zhu, Binlian Sun
Virol Sin, 2017, 32 (4): 271-279,
doi:10.1007/s12250-017-4002-y
 
3. Host protein atlastin-1 promotes human immunodeficiency virus (HIV-1) replication 
Wenyuan Shen, Bin Liu, Zhou Liu, Jiabin Feng, Chang Liu, Xiaohong Kong
Virol Sin, 2017, 32 (4): 338-341,
doi:10.1007/s12250-017-3998-3
 
 
4. Ficolin-2 binds to HIV-1 gp120 and blocks viral infection        
Fengling Luo, Tielong Chen, Jun Liu, Xihui Shen, Yinnan Zhao, Rongge Yang, Xiaolian Zhang
Virol Sin, 2016, 31 (5): 406-414,
doi:10.1007/s12250-016-3808-3
 
 
5. Identification of interaction between HIV-1 glycoprotein 41 and integrase 
Xiaowei Zhang, Fei Zhang, Xiaohe Ma, Xing Zhao, Wei Li, Zhiping Zhang, Jibin Zhang, Xian-En Zhang, Zongqiang Cui
Virol Sin, 2016, 31 (5): 415-424,
doi:10.1007/s12250-016-3820-7
 
 
6. Stability of HIV-1 subtype B and C Tat is associated with variation in the carboxyl-terminal region     
Xuechao Zhao, Lingyu Qian, Deyu Zhou, Di Qi, Chang Liu, Xiaohong Kong
Virol Sin, 2016, 31 (3): 199-206,
doi:10.1007/s12250-016-3681-0
 
 
7. The V1 region of gp120 is preferentially selected during SIV/HIV transmission and is indispensable for envelope function and virus infection 
Yanpeng Li, Ulf Dittmer, Yan Wang, Jiping Song, Binlian Sun, Rongge Yang            
Virol Sin, 2016, 31 (3): 207-218,
doi:10.1007/s12250-016-3725-5
 
 
8. Recent advances in synthetic carbohydrate-based human immunodeficiency virus vaccines
Zhenyuan Wang, Chunjun Qin, Jing Hu, Xiaoqiang Guo, Jian Yin
Virol Sin, 2016, 31 (2): 110-117,
doi: 10.1007/s12250-015-3691-3
 
9. Identification and characterization of two human immunodeficiency virus type 1 unique recombinant forms from Yunnan, China        
Jianjian Li, Lin Li, ShaominYang, Jingyun Li, Mi Zhang, Cuixian Yang, Jiafa Liu, Huiqin Li
Virol Sin, 2016, 31 (2): 184-187,
doi:10.1007/s12250-015-3671-7
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved