Hello guest, Register  |  Sign In
VS好文推荐 | 黄病毒专题 (2016-2017)
at :2018/6/25 15:16:28    
1. DC-SIGN promotes Japanese encephalitis virus transmission from dendritic cells to T cells via virological synapses
Ping Wang, Mei Li, Wei Lu, Di Zhang, Qinxue Hu, Yalan Liu   
Virol Sin, 2017,32(6):495-502, doi:10.1007/s12250-017-4034-3
 
 
2. Antiviral activity of quercetin-3-beta-O-D-glucoside against Zika virus infection  
Gary Wong, Shihua He, Vinayakumar Siragam, Yuhai Bi, Majambu Mbikay, Michel Chretien, Xiangguo Qiu        
Virol Sin, 2017,32(6):545-547, doi: 10.1007/s12250-017-4057-9
 
 
3. A practical approach to generate suitable de novo synthesis RNA template for a flavivirus RNA-dependent RNA polymerase  
Wei Shi, Peng Gong
Virol Sin, 2017,32(4):331-334, doi:10.1007/s12250-017-4003-x
 

4. Development of a reverse transcription quantitative polymerase chain reaction-based assay for broad coverage detection of African and Asian Zika virus lineages      
Yang Yang, Gary Wong, Baoguo Ye, Shihua Li, Shanqin Li, Haixia Zheng, Qiang Wang, Mifang Liang, George F Gao, Lei Liu, Yingxia Liu, Yuhai Bi     
Virol Sin, 2017,32(3):199-206, doi:10.1007/s12250-017-3958-y
 

5. Recent advances in the identification of the host factors involved in dengue virus replication
Yi Wang, Ping Zhang       
Virol Sin, 2017, 32(1):23-31, doi:10.1007/s12250-016-3902-6
 

6. Progress towards understanding the pathogenesis of dengue hemorrhagic fever       
Xiaojing Pang, Rudian Zhang, Gong Cheng     
Virol Sin, 2017, 32(1):16-22, doi:10.1007/s12250-016-3855-9
 
 

7. Molecular epidemiology demonstrates that imported and local strains circulated during the 2014 dengue outbreak in Guangzhou, China  
Geng Li, Pan Pan, Qiuyan He, Xiujuan Kong, Kailang Wu, Wei Zhang, Yuntao Liu, Huiting Huang, Jianbo Liu, Zhongde Zhang, De Wu, Xiaoping Lai, Xiaohong Liu, Jianguo Wu  
Virol Sin, 2017, 32(1):63-72, doi:10.1007/s12250-016-3872-8
 
 
8. Detection of infectious dengue virus by selective real-time quantitative polymerase chain reaction  
Huang, Xin; Zhou, Xuan; He, Xiaoyan; Wang, Pei; Yue, Shuai; Wu, Lixin; Zhang, Yu; Xie, Qian; Zhang, Bao; Zhao, Wei          
Virol Sin, 2016, 31(4):342-345, doi:10.1007/s12250-016-3757-x
 
 
9. Accidental discovery and isolation of Zika virus in Uganda and the relentless epidemiologist behind the investigations    
Hedi Zhou, Bryan Eaton, Zhihong Hu, Basil Arif               
Virol Sin, 2016, 31(4):357-361, doi:10.1007/s12250-016-3821-6
 

10. Zika virus: a flavivirus caused pandemics in Latin America    
Si-Qing Liu, Bo Zhang      
Virol Sin, 2016, 31(2):101-102, doi:10.1007/s12250-016-3738-0
 
 
11. Zika virus and Zika fever 
Zhaoyang Wang, Peigang Wang, Jing An                 
Virol Sin, 2016, 31(2):103-109, doi:10.1007/s12250-016-3780-y
 

12. Phylogenetic analysis revealed the central roles of two African countries in the evolution and worldwide spread of Zika virus 
Shu Shen, Junming Shi, Jun Wang, Shuang Tang, Hualin Wang, Zhihong Hu, Fei Deng 
Virol Sin, 2016, 31(2):118-130, doi:10.1007/s12250-016-3774-9
 
 
13. Isolation and characterization of Zika virus imported to China using C6/36 mosquito cells
Chenglin Deng, Siqing Liu, Qiuyan Zhang, Mingyue Xu, Honglei Zhang, Dayong Gu, Lei Shi, Jian’an He, Gengfu Xiao, Bo Zhang         
Virol Sin, 2016, 31(2):176-179, doi:10.1007/s12250-016-3778-5
Home |  Resources |  About Us |  Support |  Contact Us |  Privacy |  Powered by CanSpeed | 
Copyright © 2015 Virologica Sinica. All rights reserved