For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.
Serving the Society Since 1986

VS好文推荐系列 | 黄病毒专题 (2017–2018)

1. Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein Antagonizes Interferon Beta Production
Dengyuan Zhou, Fan Jia, Qiuyan Li, Luping Zhang, Zheng Chen, Zikai Zhao, Min Cui, Yunfeng Song, Huanchun Chen, Shengbo Cao, Jing Ye
Virol Sin, 2018, 33(6): 515-523      
doi:10.1007/s12250-018-0067-5

 
 

2. The Scorpion Venom Peptide Smp76 Inhibits Viral Infection by Regulating Type-I Interferon Response        
Zhenglin Ji, Fangfang Li, Zhiqiang Xia, Xingchen Guo, Minjun Gao, Fang Sun, Yuting Cheng, Yingliang Wu, Wenxin Li, Syed Abid Ali, Zhijian Cao
Virol Sin, 2018, 33(6): 545-556      
doi:10.1007/s12250-018-0068-4

 
 

3. Serological Cross Reactivity between Zika and Dengue Viruses in Experimentally Infected Monkeys  
Shailendra Mani, Chee Wah Tan, Lin-Fa Wang, Danielle E. Anderson
Virol Sin, 2018, 33(4):378-381       
doi:10.1007/s12250-018-0048-8

 
 

4. Zika Virus Baculovirus-Expressed Virus-Like Particles Induce Neutralizing Antibodies in Mice
Shiyu Dai, Tao Zhang, Yanfang Zhang, Hualin Wang, Fei Deng
Virol Sin, 2018, 33(3):213-226       
doi:10.1007/s12250-018-0030-5

 

 
5. Micro-droplet Digital Polymerase Chain Reaction and Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction Technologies Provide Highly Sensitive and Accurate Detection of Zika Virus
Yuan Hui, Zhiming Wu, Zhiran Qin, Li Zhu, Junhe Liang, Xujuan Li, Hanmin Fu, Shiyu Feng, Jianhai Yu, Xiaoen He, Weizhi Lu, Weiwei Xiao, Qinghua Wu, Bao Zhang, Wei Zhao
Virol Sin, 2018, 33(3):270-277       
doi:10.1007/s12250-018-0037-y


 
6. Recent Advances in Animal Models of Zika Virus Infection
Shupeng Dong, Qiming Liang
Virol Sin, 2018, 33(2):125-130       
doi:10.1007/s12250-018-0007-4


 
7. Mosquito-Associated Viruses in China
Han Xia, Yujuan Wang, Evans Atoni, Bo Zhang, Zhiming Yuan
Virol Sin, 2018, 33(1):5-20     
doi:10.1007/s12250-018-0002-9


 
8. Comparative Metagenomic Profiling of Viromes Associated with Four Common Mosquito Species in China  
Han Xia, Yujuan Wang, Chenyan Shi, Evans Atoni, Lu Zhao, Zhiming Yuan
Virol Sin, 2018, 33(1):59-66  
doi:10.1007/s12250-018-0015-4


 
9. DC-SIGN promotes Japanese encephalitis virus transmission from dendritic cells to T cells via virological synapses
Ping Wang, Mei Li, Wei Lu, Di Zhang, Qinxue Hu, Yalan Liu  
Virol Sin, 2017,32(6):495-502,
doi:10.1007/s12250-017-4034-3


 
10.Antiviral activity of quercetin-3-beta-O-D-glucoside against Zika virus infection
Gary Wong, Shihua He, Vinayakumar Siragam, Yuhai Bi, Majambu Mbikay, Michel Chretien, Xiangguo Qiu       
Virol Sin, 2017,32(6):545-547, doi: 10.1007/s12250-017-4057-9


 
11. A practical approach to generate suitable de novo synthesis RNA template for a flavivirus RNA-dependent RNA polymerase 
Wei Shi, Peng Gong
Virol Sin, 2017,32(4):331-334, doi:10.1007/s12250-017-4003-x


 
12. Development of a reverse transcription quantitative polymerase chain reaction-based assay for broad coverage detection of African and Asian Zika virus lineages     
Yang Yang, Gary Wong, Baoguo Ye, Shihua Li, Shanqin Li, Haixia Zheng, Qiang Wang, Mifang Liang, George F Gao, Lei Liu, Yingxia Liu, Yuhai Bi    
Virol Sin, 2017, 32(3):199-206, doi:10.1007/s12250-017-3958-y


 
13. Recent advances in the identification of the host factors involved in dengue virus replication
Yi Wang, Ping Zhang      
Virol Sin, 2017, 32(1):23-31, doi:10.1007/s12250-016-3902-6


 
14. Progress towards understanding the pathogenesis of dengue hemorrhagic fever      
Xiaojing Pang, Rudian Zhang, Gong Cheng    
Virol Sin, 2017, 32(1):16-22, doi:10.1007/s12250-016-3855-9


 
 
15. Molecular epidemiology demonstrates that imported and local strains circulated during the 2014 dengue outbreak in Guangzhou, China 
Geng Li, Pan Pan, Qiuyan He, Xiujuan Kong, Kailang Wu, Wei Zhang, Yuntao Liu, Huiting Huang, Jianbo Liu, Zhongde Zhang, De Wu, Xiaoping Lai, Xiaohong Liu, Jianguo Wu 
Virol Sin, 2017, 32(1):63-72, doi:10.1007/s12250-016-3872-8


  • 分享到: