For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.

Featured Articles

1
A Small-Scale Medication of Leflunomide as a Treatment of COVID-19 in an Open-Label Blank-Controlled Clinical Trial
Ke Hu , Mengmei Wang , Yang Zhao , Yunting Zhang , Tao Wang , Zhishui Zheng , Xiaochen Li , Shaolin Zeng , Dong Zhao , Honglin Li , Ke Xu , Ke Lan
Received: 03 June 2020 Accepted: 16 June 2020 Published: 21 July 2020
[Abstract] [PDF 689KB]
2
Clinical Features and Treatment of 2019-nCov Pneumonia Patients in Wuhan: Report of A Couple Cases
Zhan Zhang , Xiaochen Li , Wei Zhang , Zheng-Li Shi , Zhishui Zheng , Tao Wang
Received: 25 January 2020 Accepted: 28 January 2020 Published: 07 February 2020
[FullText HTML] [PDF 3888KB] Springerlink
3
Isolation and Growth Characteristics of SARS-CoV-2 in Vero Cell
Pingping Yao , Yachun Zhang , Yisheng Sun , Yulin Gu , Fang Xu , Bo Su , Chen Chen , Hangjing Lu , Dehui Wang , Zhangnv Yang , Biao Niu , Jiancai Chen , Lixia Xie , Lei Chen , Yajing Zhang , Hui Wang , Yuying Zhao , Yue Guo , Juncheng Ruan , Zhiyong Zhu , Zhenfang Fu , Dayong Tian , Qi An , Jianmin Jiang , Hanping Zhu
Received: 01 April 2020 Accepted: 19 May 2020 Published: 19 June 2020
[FullText HTML] [PDF 780KB] Springerlink
4
mRNA Vaccines: Possible Tools to Combat SARS-CoV-2
Changhua Yi , Yongxiang Yi , Junwei Li
Received: 20 March 2020 Accepted: 18 May 2020 Published: 10 June 2020
[FullText HTML] [PDF 258KB] Springerlink
5
SARS-Coronavirus-2 Nsp13 Possesses NTPase and RNA Helicase Activities That Can Be Inhibited by Bismuth Salts
Ting Shu , Muhan Huang , Di Wu , Yujie Ren , Xueyi Zhang , Yang Han , Jingfang Mu , Ruibing Wang , Yang Qiu , Ding-Yu Zhang , Xi Zhou
Received: 07 May 2020 Accepted: 19 May 2020 Published: 04 June 2020
[FullText HTML] [PDF 781KB] Springerlink ESM
6
Understanding SARS-CoV-2-Mediated Inflammatory Responses: From Mechanisms to Potential Therapeutic Tools
Yajing Fu , Yuanxiong Cheng , Yuntao Wu
Received: 14 February 2020 Accepted: 16 February 2020 Published: 03 March 2020
[FullText HTML] [PDF 420KB] Springerlink
7
A Comprehensive Review of Animal Models for Coronaviruses: SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV
Ashutosh Singh , Rahul Soloman Singh , Phulen Sarma , Gitika Batra , Rupa Joshi , Hardeep Kaur , Amit Raj Sharma , Ajay Prakash , Bikash Medhi
Received: 25 April 2020 Accepted: 02 June 2020 Published: 30 June 2020
[FullText HTML] [PDF 337KB] Springerlink
8
Compensation of ACE2 Function for Possible Clinical Management of 2019-nCoV-Induced Acute Lung Injury
Yuntao Wu
Received: 01 February 2020 Accepted: 03 February 2020 Published: 07 February 2020
[FullText HTML] [PDF 261KB] Springerlink
9
Clinical Manifestation and Laboratory Characteristics of SARS-CoV-2 Infection in Pregnant Women
Chunchen Wu , Wenzhong Yang , Xiaoxue Wu , Tianzhu Zhang , Yaoyao Zhao , Wei Ren , Jianbo Xia
Received: 06 March 2020 Accepted: 10 April 2020 Published: 20 April 2020
[FullText HTML] [PDF 1185KB] Springerlink ESM
10
Conditionally Reprogrammed Human Normal Airway Epithelial Cells at ALI: A Physiological Model for Emerging Viruses
Xuefeng Liu , Yuntao Wu , Lijun Rong
Received: 16 April 2020 Accepted: 22 May 2020 Published: 17 June 2020
[FullText HTML] [PDF 680KB] Springerlink
11
Long Term Culture of Human Kidney Proximal Tubule Epithelial Cells Maintains Lineage Functions and Serves as an Ex vivo Model for Coronavirus Associated Kidney Injury
Siyu Xia , Ming Wu , Si Chen , Tao Zhang , Lina Ye , Jun Liu , Hui Li
Received: 26 March 2020 Accepted: 09 June 2020 Published: 29 June 2020
[FullText HTML] [PDF 2087KB] Springerlink ESM
12
SARS-CoV-2 Does Not Replicate in Aedes Mosquito Cells nor Present in Field-Caught Mosquitoes from Wuhan
Han Xia , Evans Atoni , Lu Zhao , Nanjie Ren , Doudou Huang , Rongjuan Pei , Zhen Chen , Jin Xiong , Raphael Nyaruaba , Shuqi Xiao , Bo Zhang , Zhiming Yuan
Received: 10 May 2020 Accepted: 08 June 2020 Published: 29 June 2020
[FullText HTML] [PDF 741KB] Springerlink ESM
13
A Unique Protease Cleavage Site Predicted in the Spike Protein of the Novel Pneumonia Coronavirus (2019-nCoV) Potentially Related to Viral Transmissibility
Qiong Wang , Ye Qiu , Jin-Yan Li , Zhi-Jian Zhou , Ce-Heng Liao , Xing-Yi Ge
Received: 15 February 2020 Accepted: 06 March 2020 Published: 20 March 2020
[FullText HTML] [PDF 562KB] Springerlink
14
Inefficiency of Sera from Mice Treated with Pseudotyped SARS-CoV to Neutralize 2019-nCoV Infection
Zezhong Liu , Shuai Xia , Xinling Wang , Qiaoshuai Lan , Wei Xu , Qian Wang , Shibo Jiang , Lu Lu
Received: 22 February 2020 Accepted: 14 March 2020 Published: 31 March 2020
[FullText HTML] [PDF 1319KB] Springerlink ESM
15
Development of a Novel Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Rapid Detection of SARS-CoV-2
Renfei Lu , Xiuming Wu , Zhenzhou Wan , Yingxue Li , Lulu Zuo , Jianru Qin , Xia Jin , Chiyu Zhang
Received: 19 February 2020 Accepted: 22 March 2020 Published: 01 April 2020
[FullText HTML] [PDF 465KB] Springerlink ESM
16
Computational Identification of Small Interfering RNA Targets in SARS-CoV-2
Wei Chen , Pengmian Feng , Kewei Liu , Meng Wu , Hao Lin
Received: 06 March 2020 Accepted: 03 April 2020 Published: 15 April 2020
[FullText HTML] [PDF 196KB] Springerlink
17
The First Disease X is Caused by a Highly Transmissible Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
Shibo Jiang , Zheng-Li Shi
Received: 06 February 2020 Accepted: 09 February 2020 Published: 14 February 2020
[FullText HTML] [PDF 207KB] Springerlink
18
The Rapid Assessment and Early Warning Models for COVID-19
Zhihua Bai , Yue Gong , Xiaodong Tian , Ying Cao , Wenjun Liu , Jing Li
Received: 08 March 2020 Accepted: 27 March 2020 Published: 01 April 2020
[FullText HTML] [PDF 482KB] Springerlink
19
A DNA Aptamer Based Method for Detection of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein
Zhiqiang Chen , Qihan Wu , Jing Chen , Xiaohua Ni , Jianfeng Dai
Received: 16 April 2020 Accepted: 30 April 2020 Published: 25 May 2020
[FullText HTML] [PDF 530KB] Springerlink ESM
20
Old Weapon for New Enemy: Drug Repurposing for Treatment of Newly Emerging Viral Diseases
Deyin Guo
Received: 29 January 2020 Accepted: 31 January 2020 Published: 11 February 2020
[FullText HTML] [PDF 196KB] Springerlink
21
Binding between Prion Protein and Aβ Oligomers Contributes to the Pathogenesis of Alzheimer's Disease
Chang Kong , Hao Xie , Zhenxing Gao , Ming Shao , Huan Li , Run Shi , Lili Cai , Shanshan Gao , Taolei Sun , Chaoyang Li
Received: 23 February 2019 Accepted: 26 March 2019 Published: 15 May 2019
[FullText HTML] [PDF 592KB] Springerlink
22
SNX11 Identified as an Essential Host Factor for SFTS Virus Infection by CRISPR Knockout Screening
Tiezhu Liu , Jiajia Li , Yang Liu , Yuanyuan Qu , Aqian Li , Chuan Li , Quanfu Zhang , Wei Wu , Jiandong Li , Yan Liu , Dexin Li , Shiwen Wang , Mifang Liang
Received: 22 March 2019 Accepted: 17 May 2019 Published: 18 June 2019
[FullText HTML] [PDF 3518KB] Springerlink ESM
23
Specific and Selective Bacteriophages in the Fight against Multidrugresistant Acinetobacter baumannii
Natalia Bagińska , Anna Pichlak , Andrzej Górski , Ewa Jończyk-Matysiak
Received: 05 December 2018 Accepted: 29 March 2019 Published: 15 May 2019
[FullText HTML] [PDF 402KB] Springerlink
24
MicroRNA-135a Modulates Hepatitis C Virus Genome Replication through Downregulation of Host Antiviral Factors
Catherine Sodrosk , Brianna Lowey , Laura Hertz , T. Jake Liang , Qisheng Li
Received: 24 July 2018 Accepted: 13 September 2018 Published: 09 November 2018
[FullText HTML] [PDF 3041KB] Springerlink ESM
25
Towards Better Understanding of KSHV Life Cycle: from Transcription and Posttranscriptional Regulations to Pathogenesis
Lijun Yan , Vladimir Majerciak , Zhi-Ming Zheng , Ke Lan
Received: 29 November 2018 Accepted: 14 March 2019 Published: 25 April 2019
[FullText HTML] [PDF 1571KB] Springerlink
26
Viral Regulation of RNA Granules in Infected Cells
Qiang Zhang , Nishi R. Sharma , Zhi-Ming Zheng , Mingzhou Chen
Received: 15 January 2019 Accepted: 02 April 2019 Published: 29 April 2019
[FullText HTML] [PDF 1155KB] Springerlink
27
HPV18 Utilizes Two Alternative Branch Sites for E6*I Splicing to Produce E7 Protein
Ayslan Castro Brant , Vladimir Majerciak , Miguel Angelo Martins Moreira , Zhi-Ming Zheng
Received: 17 December 2018 Accepted: 21 February 2019 Published: 03 April 2019
[FullText HTML] [PDF 951KB] Springerlink ESM
28
Recent Progress on Functional Genomics Research of Enterovirus 71
Huiqiang Wang , Yuhuan Li
Received: 29 August 2018 Accepted: 14 November 2018 Published: 14 December 2018
[FullText HTML] [PDF 1223KB] Springerlink
29
The Asian Lineage of Zika Virus: Transmission and Evolution in Asia and the Americas
Tao Hu , Juan Li , Michael J. Carr , Sebastián Duchȇne , Weifeng Shi
Received: 29 October 2018 Accepted: 28 November 2018 Published: 25 January 2019
[FullText HTML] [PDF 682KB] Springerlink
30
Genetic Evidence of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) and Widespread Seroprevalence among Camels in Kenya
Sheila Ommeh , Wei Zhang , Ali Zohaib , Jing Chen , Huajun Zhang , Ben Hu , Xing-Yi Ge , Xing-Lou Yang , Moses Masika , Vincent Obanda , Yun Luo , Shan Li , Cecilia Waruhiu , Bei Li , Yan Zhu , Desterio Ouma , Vincent Odendo , Lin-Fa Wang , Danielle E. Anderson , Jacqueline Lichoti , Erick Mungube , Francis Gakuya , Peng Zhou , Kisa-Juma Ngeiywa , Bing Yan , Bernard Agwanda , Zheng-Li Shi
Received: 11 October 2018 Accepted: 27 November 2018 Published: 20 December 2018
[FullText HTML] [PDF 1356KB] Springerlink ESM
31
Phylogeography, Transmission, and Viral Proteins of Nipah Virus
Bangyao Sun , Lijia Jia , Bilin Liang , Quanjiao Chen , Di Liu
Received: 14 June 2018 Accepted: 05 September 2018 Published: 11 October 2018
[FullText HTML] [PDF 2841KB] Springerlink