For best viewing of the website please use Mozilla Firefox or Google Chrome.

Featured Articles

1
The Asian Lineage of Zika Virus: Transmission and Evolution in Asia and the Americas
Tao Hu , Juan Li , Michael J. Carr , Sebastián Duchȇne , Weifeng Shi
[FullText HTML] [PDF 693KB] Springerlink
2
The Role of Host Cytoskeleton in Flavivirus Infection
Yue Zhang , Wei Gao , Jian Li , Weihua Wu , Yaming Jiu
[FullText HTML] [PDF 971KB] Springerlink
3
Genetic Evidence of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) and Widespread Seroprevalence among Camels in Kenya
Sheila Ommeh , Wei Zhang , Ali Zohaib , Jing Chen , Huajun Zhang , Ben Hu , Xing-Yi Ge , Xing-Lou Yang , Moses Masika , Vincent Obanda , Yun Luo , Shan Li , Cecilia Waruhiu , Bei Li , Yan Zhu , Desterio Ouma , Vincent Odendo , Lin-Fa Wang , Danielle E. Anderson , Jacqueline Lichoti , Erick Mungube , Francis Gakuya , Peng Zhou , Kisa-Juma Ngeiywa , Bing Yan , Bernard Agwanda , Zheng-Li Shi
[FullText HTML] [PDF 1356KB] Springerlink ESM
4
The Era of Immune Checkpoint Therapy: From Cancer to Viral Infection—A Mini Comment on the 2018 Medicine Nobel Prize
Jia Liu , Wen Pan , Dongliang Yang
[FullText HTML] [PDF 383KB] Springerlink
5
On the Centenary of the Spanish Flu: Being Prepared for the Next Pandemic
William J. Liu , Yuhai Bi , Dayan Wang , George F. Gao
[FullText HTML] [PDF 578KB] Springerlink
6
Targeting cIAPs, a New Option for Functional Cure of Chronic Hepatitis B Infection?
Hongyan Liu , Jinlin Hou , Xiaoyong Zhang
[FullText HTML] [PDF 450KB] Springerlink
7
Common Infections May Lead to Alzheimer's Disease
Yuyan Wang , Ling Ding , Qing Zhu , Minfeng Shu , Qiliang Cai
[FullText HTML] [PDF 465KB] Springerlink
8
Phylogeography, Transmission, and Viral Proteins of Nipah Virus
Bangyao Sun , Lijia Jia , Bilin Liang , Quanjiao Chen , Di Liu
[FullText HTML] [PDF 2841KB] Springerlink
9
Tick-Borne Viruses
Junming Shi , Zhihong Hu , Fei Deng , Shu Shen
[FullText HTML] [PDF 856KB] Springerlink
10
Mosquito-Associated Viruses in China
Han Xia , Yujuan Wang , Evans Atoni , Bo Zhang , Zhiming Yuan
[FullText HTML] [PDF 697KB] Springerlink